Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmelik

Yönetmelik

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ( ÇEVSAM) Yönetmeliği

Kuruluş
Madde 1- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 3j ve 7/d-2 maddeleri uyarınca “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ( ÇEVSAM )” kurulmuştur.

Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte kullanılan terimlerden;
a) “Üniversite”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
b) “ÇEVSAM” veya “Merkez”, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) “Rektör” , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
d) “ Yönetim Kurulu”, Merkez Yönetim Kurulunu,
e) “ Yönetim Kurulu Başkanı”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektör Yardımcısını,
f) “Müdür”, Merkez Müdürünü ifade eder.

Amaç
Madde 3- Merkezin amacı, bir mükemmeliyet merkezi olarak, çevre ile ilgili alanlarda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarının çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını ilgili yurtiçi ve yurtdışı yabancı kuruluşlara aktarmak ve çevre konusunda yayın, eğitim, danışmanlık, proje, üretim gibi çalışmalar yapmaktır.

Çalışma Alanları
Madde 4- Merkezin çalışma alanları aşağıda belirtilmiştir;
a) Çevre sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak; bunları teşvik ve koordine etmek,
b) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve / veya hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
e) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek,
f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dökümantasyon merkezi kurmak,
g) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirmek ve uygulamak; 2872 sayılı Çevre Kanunu ile diğer ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak,
h) Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
i) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapmak,
j) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek,
k) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin Organları
Madde 5- Merkezin organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Danışma Kurulu
c) Merkez Müdürü

Yönetim Kurulu
Madde 6- Merkez Yönetim Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımıcısı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri arasından önerilen altı aday içinden Rektörce seçilerek görevlendirilen üç öğretim üyesi ile İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı kökenli öğretim üyeleri arasından ilgili dekanlar arasından önerilen üçer aday içinden Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi ve merkez müdüründen oluşur.Yönetim Kurulunun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir.Yönetim Kurulu üyeleri aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından seçilir ve üç yıl için atanırlar. Rektör Yardımcısı Yönetim Kurulu’nun Başkanıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar.Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının yönetiminde toplanır.Yönetim Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 7- Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak
b) Kuruluş amaçları ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,
d) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,
e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak atama veya görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
f) Yönetim Kurulu Başkanı ve müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

Danışma Kurulu
Madde 8- Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen, en az on en çok onbeş üyeden oluşur.Danışma Kurulu’na seçilen üye sayısı içinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı beşden az, dokuzdan çok olamaz.

Madde 9- Rektör, Danışma Kurulu’nun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri atanmaları tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçerler. Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılırlar.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 10- Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Müdür
Madde 11- Merkez Müdür, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanınca aynı Fakültenin aylıklı ve devamlı statüde öğretim üyeleri arasından önerilen üç aday içinden Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, ilgili Fakülte dekanlarının görüşünü alarak belirlediği iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür, yardımcılarına belirli yetki ve görevler verebilir ve gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, bir müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün Görevleri
Madde 12- Müdürün görevleri:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde merkezi yönetmek,
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kurulu’na rapor vermek,
d) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,
e) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretim sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kurulu’na sunmaktır.

Çalışma Grupları
Madde 13- Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacı ile bu faaliyetler sürekli veya geçici çalışma grupları bünyesinde toplanabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için atanırlar. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

İta Amiri
Madde 14- Her türlü hususta ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Yönetim Kurulu Başkanına kısmen veya tamamen devredebilir.

Madde 15- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Yürütme
Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük
Madde 17- Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.