Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Faaliyet Alanları

Gerek yeraltı ve yerüstü su kirliliği kontrolü, gerekse katı atık yönetimi ve hava kirliliği kontrolü alanlarında faaliyet gösteren ÇEVSAM'in detaylı faaliyet alanlarını aşağıda sunulmuştur.

1. Yeraltısuyu kirliliği ve kontrolu, Kentsel Yerleşimler ve Endüstriler İçin İçme Suyu Temini

 • Yeraltı suyu potansiyelinin belirlenmesi
 •  Hava, su ve toprak ortamındaki kirleticilerin sbelirlenmesi,  çevresel verilerin değerlendirilmesi ve kirliliğin önlenmesi için önerilerin geliştrilmesi
 • Kaynak araştırılması ve kalite belirlenmesi
 • Uygun arıtma teknolojilerinin irdelenmesi ve seçimi
 • İçme Suyu Arıtma tesislerinin tasarımı ve işletimi
 • Kentsel içme suyu dağıtım şebekelerinin tasarımı

2. Kentsel Yerleşimler ve Endüstrilerden Kaynaklanan Atıksuların Uzaklaştırılması

 • Atıksu toplama (kanalizasyon) ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin tasarımı
 • Arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması ve uygun arıtma teknolojilerinin belirlenmesi
 • Kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin seçimi, tasarımı ve işletimi için danışmanlık yapılması
 • Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı
 •  Derin deniz deşarjı sistemlerinin tasarımı

3. Kentsel Yerleşimlerden ve Endüstrilerden Kaynaklanan Katı Atıklarının Bertarafı

 • Kentsel yerleşimler için katı atık yönetim planlarının oluşturulması
 • Katı atık işleme tesislerinin seçimi için fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Düzenli çöp depolama sahalarının tasarımı ve işletimi
 • Atık depolama sahaları ile ilgili jeolojik ve hidrojeolojik haritaların hazırlanması

4. Kentsel Yerleşimler ve Endüstrilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Tespiti

 • Temiz hava planlarının yapılması
 • Emisyon kontrolü çalışmaları
 • Model çalışmaları

5. Çevre Kaynaklarının Yönetimi

 • Çeşitli faaliyetler için çevre etki değerlendirilmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması
 • Akarsu havzalarının entegre yönetim planlarının hazırlanması
 • ISO 14000 kalite belgesi ile ilgili çalışmalar yapılması
 • Kıyı bölgeleri yönetim planlarının hazırlanması
 • Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirilmesi, uygulanması, ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapılması

6. Kent Jeolojisi ve Bölge Planlama

 • Yerleşim yerlerinin planlanması ve kentsel tasarım projeleri
 • Çevre düzeni ve bölge planları
 • Kentsel Kentsel koruma ve yenileme araştırmaları, koruma amaçlı imar planları
 • Konut ve gecekondu araştırmaları, iyileştirme ve sıhhileştirme projeleri
 • Hizmet ve üretim binaları ve tesisleri yerseçimi ve fizibilite araştırmaları
 • Arazi geliştirme ve değerlendirme çalışmaları
 • Yol mekanı tasarımı ve ulaşım terminal alanları düzenleme ve tasarımı
 • Belediyelerde imar işlerinde görevli personele planlama ve uygulamalarla ilgili eğitim proğramları düzenleme, imar konularında danışmanlık
 • Doğal yapıların korunması ile ilgili çalışmaların yapılması
 • Geleneksel yapı malzemesinin karakterizasyonu, onarımda kullanılacak yeni malzemelerin belirlenmesi

7. Yukarıda belirtilen temel mühendislik alanları dışında kalan çevre sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler

 • Çevre ile ilgili verilerin toplanması, derlenmesi, veri tabanı ve veri bankası oluşturulması
 • Yurtiçi ve yurtdışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması
 • Kurs, yaz okulu ve hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesi, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışında her türlü yayın yapılması, yayın çalışmalarına katılım ve destekleme, süreli yayınlar çıkartılması, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurulması
 • Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz ve deneysel çalışmalar yapılması rapor hazırlanması, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmesi Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapılması